Zeitsparende Strategie Für Sosial media marketing (Eine Leitlinie von Semalt)

Die üblichen Antworten darauf, wie man sicherstellt, dass Social Marketing ausreichend Aufmerksamkeit und Zeit erhält, Delegieren, Outsourcing und Automatisierung. Alle diee Aktionen beanspruchen jedoch Ressourcen, Unternehmen möglicherweise für andere Aufgaben benötigen.

Artem Abgarian, “ Semalt Digital Services” eksperti, “Wertvolle und effektive Marketingstrategie für” sosial media, Sie berücksichtigen sollten ölýär.

Näçe ýerine ýetirilmeli?

Socialhli sosial media kanallary gural. Bir adam bar bolan dürli mediany ulanyp öz abraýyny artdyrsa, duş gelen adamlaryň yzyna gaýdyp gelmek ähtimallygy gaty ýokary. Bellemeli bir zat, sosýal mediýanyň üstünlikleri bir kanalyň yzarlaýanlarynyň sanyna bagly däldir, sebäbi olaryň diňe az sanlysy biriniň hödürleýän zadyna uzakdan gyzyklanyp biler.

Sosial mediýanyň barlygyny däl-de, telekeçiligi ulaldyň

Iň üstünlikli telekeçiler üstünliklerini başgalara öwretmegi öwrenýärler. Mugallymçylyk, bu işi giňeltmegiň ajaýyp usulydyr. Biri sapak alyp biler ýa-da öwretmek üçin geňeşçi edip biler. Sam Peçler ýaly beýlekiler iki usuly birleşdirýärler. Maslahat bermek we işlemek kurslary habary ýaýratmagyň we baýlygy ösdürmegiň iň esasy usuly bolup hyzmat edýär.

Sosial mediýa telekeçilik bazary üçin hiç zat tölemedi. Şeýle hem ulanmak aňsat gurşawdyr. Şeýle-de bolsa, hiç hili netije görkezmese, ulanyjy ulanyşyny bes etmeli. Telekeçi hökmünde öňdebaryjy we müşderiler bilen aragatnaşyk gurmak üçin sosial mediýa wagt sarp etmek möhümdir. Şeýle-de bolsa, tötänleýin yzarlaýjylar däl-de, diňe mümkin bolan netijeler bilen meşgullanýan ýokary derejede gönükdirilen iş bolmaly.

Sosial mediýa bilen uly ýalňyş düşünje

Sosial media nyşanlary ulanyjylara telekeçi ýa-da önümleri bilen gyzyklanýan zatlaryny, goýýan zatlaryny görmäge mümkinçilik berýär, ýöne eýesiniň hiç haçan edenini görmeýär. Hiç haçan geçip barýan gyzyklanmany görkezmedikleriň hemmesi öňdebaryjy hasaplamaýarlar. Iň erbet tarapy, reaksiýalaryň köpüsi awtomatlaşdyrylan botlaryň işi bolany üçin wagt ýitirmekdir. Netijede, SocialMediaToday.com-daky sosial media hünärmenleri sosial media kanallarynyň ýokary öwrülişik derejesiniň ýokdugyny görkezýärler. Aragatnaşyklar bu ýazgyny görüp bilmese, sosial mediýada köp wagt sarp etmegiň manysy ýok.

Sosial mediany satuwa alyp barýar

Sosial mediany satuwa öwürmegiň jogaby, satuwyň köpelmegine sebäp bolýan beýleki iş meselesi ýaly köp wagt talap edýär. Yzyna düşmek, gaýtadan ýazmak we şuňa meňzeş hereketler miwe bermez. Kärhanalar köp wagt sarp etmeli däldir. Jogap hakyky gatnaşykda. "Halaýanlary" we "Iberýänleri" öwürmegiň amatly usuly, jogap berenlere e-poçta ýa-da telefon arkaly habarlaşmakdyr. Bu wezipeleri satuw toparyna tabşyrmagy saýlap bilersiňiz.

Sosial marketing haýwanyny düzmek

Sosial medianyň "hünärmenleriniň" köpüsi, günde birnäçe sagat sosial marketing bilen meşgullanmagyň mümkin däldigini bilýärler. Munuň aňyrsy, hemme zady günüň tertibine laýyklaşdyrmagyň ýeke-täk çözgüdi hökmünde awtomatlaşdyryş önümlerini satmak. Sosial media habarlylygy artdyrmak üçin gural we marketing kanaly hökmünde çykyş edýär. Sosial mediýa gatnaşmagyň ýeke-täk maksady yzarlaýjylary alyjylara öwürmek bolsa, onda kanalda sarp edilen wagty täzeden gözden geçirmegiň wagty geldi, sebäbi wagtyň we güýjüň gymmaty ýok.

send email